Twój koszyk jest pusty
Katalog produktów
O firmie
Regulamin sklepu
Jak zamawiać
Kontakt


Włącz obsługę języka JavaScript lub obsługę Flash Media w swojej przeglądarce. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w której posiadamy palniki gazowe oraz palniki olejowe firmy Riello oraz podzespoły firm Satronic, Suntec, Honeywell.

 
ul. Bolesława Śmiałego 39
62-050 Mosina k/Poznania 

 

 

 

 

REGULAMIN
Sklepu
TermicaPlus

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu TermicaPlus przygotowany został w ramach programu e-Alliance. Program ten rozwijany jest przez polskich przedsiębiorców e-commerce celem pełnej ochrony kupujących i budowania zaufania do marki w oparciu o zasadę rzetelności, uczciwości dokonywanych transakcji i poszanowania wzajemnych praw.


I. Definicje

 1. Kupujący – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu TermicaPlus. Kupującym w Sklepie TermicaPlus może być również osoba fizyczna, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat), jak również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która ma zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy.
 2. Sprzedawca – Sklep TermicaPlus.
 3. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady korzystania ze Sklepu TermicaPlus zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem TermicaPlus, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu TermicaPlus, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).
 6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa w szczególności:
  a) rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  b) warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c) tryb postępowania reklamacyjnego,
  d) odpowiedzialność odszkodowawczą stron.
 2. Sklep TermicaPlus prowadzony jest przez Łukasza Tomczak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Łukasz Tomczak Termica PLUS”, z siedzibą w Mosinie przy ul. Bolesława Śmiałego 39, 62-050 Mosina k/Poznania, REGON: 630331226. Podmiot został zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7861003570.
 3. Siedziba Sprzedawcy: ul. Bolesława Śmiałego 39, 62-050 Mosina k/Poznania.
 4. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Bolesława Śmiałego 39, 62-050 Mosina k/Poznania.
 5. Dane kontaktowe
  Adres e-mail : biuro@termicaplus.pl
  Nr telefonu : (+48) 61 813 75 05
  Nr telefonu : (+48) 61 819 79 15
  Nr fax : (+48) 61 819 79 16
 6. Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 7. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sklepem TermicaPlus i Kupującym, który jest konsumentem, następuje przez przesłanie mu informacji (wyciąg z Regulaminu) na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej przez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację (w tym dokument gwarancyjny) oraz wystawioną fakturę VAT.
 8. Z zastrzeżeniem pkt VI.3. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych.
 9. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Kupującego. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 10. Treść umowy sprzedaży jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
 11. Z zastrzeżeniem pkt. 12 i 13 niniejszego działu w związku z tym, że Sprzedawca kieruje swoją działalność nie tylko do Rzeczpospolitej Polskiej, lecz również do innych państw członkowskich UE, to przyjmuje się, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady nr 593/2008 z dn. 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) oraz Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z dn. 19 czerwca 1980 r. Sprzedawca i Kupujący dokonują wyboru prawa właściwego dla całej umowy – prawo polskie.
 12. Umowa zawarta między Sklepem TermicaPlus i Kupującym, który jest konsumentem (poza Danią i Wielką Brytanią), podlega prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Sprzedawca i Kupujący dokonują jednak wyboru prawa właściwego dla całej umowy – prawo polskie, o ile taki wybór nie prowadziłby do pozbawienia Kupującego, który jest konsumentem, ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na podstawie prawa, które byłoby właściwe w przypadku braku jego wyboru.
 13. Jeżeli Kupującym jest konsument mający miejsce zwykłego pobytu w Danii lub Wielkiej Brytanii, to przyjmuje się, że umowa zawarta miedzy nim i Sklepem TermicaPlus podlega prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Sprzedawca i Kupujący dokonują jednak wyboru prawa właściwego dla całej umowy – prawo polskie, o ile taki wybór nie prowadziłby do pozbawienia Kupującego, który jest konsumentem, ochrony przysługującej mu na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących w państwie, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

III. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu TermicaPlus

 1. Kupujący może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie Sklepu TermicaPlus.
 2. Korzystanie ze Sklepu TermicaPlus jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej oraz odpowiedniej rozdzielczości ekranu.
 3. Kupujący powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet, jak również posiadać adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca będzie mógł przesłać wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 4. Kupujący ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania Sklepu TermicaPlus.
 5. Przez przesyłanie treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie w ramach Sklepu TermicaPlus niezamówionej informacji handlowej (spam).
 6. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu TermicaPlus w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

IV. Realizacja zamówień

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu Termica Plus stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu TermicaPlus, bądź za pomocą poczty elektronicznej: biuro@termicaplus.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (+48) 61 813 75 05, (+48) 61 819 79 15.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych umożliwiających wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca w każdym przypadku potwierdza dostępność zamawianego produktu przed przyjęciem zamówienia.
 5. Złożone przez Kupującego zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Kupującym.
 6. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktów Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość zwrotną (e-mail) z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 7. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia (zamówienia płatne przy odbiorze) bądź po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu (zamówienia płatne przelewem - przedpłata). Sprzedawca wystawia również faktury pro forma, na podstawie których Kupujący może dokonać przedpłaty.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin w dni robocze licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim.
 9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego złożenia w sposób wskazany w pkt. 2 niniejszego działu. Wprowadzanie zmian lub wycofanie już złożonego zamówienia jest możliwe przez kontakt e-mail pod adresem: biuro@termicaplus.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (+48) 61 813 75 05, (+48) 61 819 79 15.

V. Odpowiedzialność Sprzedawcy i Kupującego

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, jeżeli po zawarciu umowy Sprzedawca nie będzie mógł jej wykonać z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tej okoliczności Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. W razie niemożności dostarczenia zamówionych produktów Sprzedawca może – za zgodą Kupującego – dostarczyć inne produkty odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. Kupujący ma prawo wskazać te produkty. Jeżeli Kupujący uiścił już płatność za zamówiony wcześniej produkt, a wybierze inny produkt, który jest droższy, wówczas powinien dokonać dodatkowej wpłaty w wysokości odpowiadającej różnicy w cenie. Jeśli natomiast cena innego produktu będzie niższa, Sprzedawca zwróci Kupującemu należność wynikającą z tej różnicy.

VI. Zasady zapłaty ceny oraz formy płatności

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich lub EURO. Cena produktu nie obejmuje podatku VAT oraz kosztów dostawy.
 2. Sprzedawca informuje Kupującego, który jest konsumentem, o ostatecznej wartości zamówienia (cena brutto) przed zawarciem umowy.
 3. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 4. Dostępne są następujące formy płatności: płatność przy odbiorze bądź przedpłata na konto bankowe: 71 1090 1405 0000 0000 4003 0466.


VII. Warunki dostawy

 1. Dostawa zamówionych produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich UE i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.
 2. Dostawa realizowana jest przez przewoźnika UPS.
 3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy w wysokości 16,50 zł netto (przedpłata na konto) lub 25 zł netto (płatność przy odbiorze). Sprzedawca informuje Kupującego, który jest konsumentem, o ostatecznej wysokości kosztów dostawy (cena brutto) przed zawarciem umowy.
 4. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. W przypadku zamówień na łączną wartość powyżej 1000 zł netto koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
 5. Kupujący ma również możliwość skorzystania z opcji odbioru osobistego u Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybrał tę formę odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go drogą elektroniczną o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru.
 6. Wydanie przesyłki przewoźnikowi następuje w terminie do 24 godzin w dni robocze licząc od dnia, o którym mowa w pkt.IV.7. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przewoźnikowi przesyłki odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 7. Termin dostawy wynosi do 24 godzin licząc od dnia wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi.
 8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych produktów i uregulowania należności zgodnie z wybraną formą płatności.
 9. Z chwilą odebrania przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
 10. W przypadku stwierdzenia przed wydaniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona.
 11. Kupujący powinien zbadać przesyłkę w czasie odbioru. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 12. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie, których nie można było zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przewoźnik ustali stan przesyłki na żądanie Kupującego, które powinno być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 13. Wszystkie przesyłki realizowane przez Sklep TermicaPlus są ubezpieczone.

VIII. Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się w przypadku Kupujących, będących konsumentami.
 2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość. W tym celu powinien złożyć w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki oświadczenie na piśmie (możliwość skorzystania z formularza oświadczenia, dostępnego na stronie Sklepu TermicaPlus).
 3. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w pkt. II. 7 niniejszego Regulaminu, termin, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, wynosi 3 miesiące od dnia odebrania przesyłki. Jeżeli jednak Kupujący po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma powyższe potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od tej daty.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, dokonać zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanego produktu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (zwracany produkt powinien być w stanie niewskazującym na używanie go przez okres dłuższy niż ten niezbędny do sprawdzenia, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz przydatny do używania). Zwrot powinien nastąpić na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 5. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przesyłki, tzn. koszty dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy, pokrywa Kupujący. Przysyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Kupującego ceny za zamówione produkty wraz z kosztem dostawy (do Kupującego) w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 lub 3 niniejszego działu. Zwrot należności nastąpi wedle wyboru Kupującego w formie przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym. Sprzedawca poświadczy na piśmie dokonany na rzecz Kupującego zwrot należności.
 7. Powyższe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez niego w złożonym zamówieniu (zamówienia specjalne).

IX. Sposób składania reklamacji

 1. Uprawnienia Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona. Kupujący ma prawo zdecydować, czy chce skorzystać z udzielonej gwarancji, czy złożyć reklamację u Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący podejmie decyzję o skorzystaniu z uprawnień do reklamacji, wówczas zastosowanie mają poniższe postanowienia.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych produktów można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail). Kupujący ma możliwość skorzystania z formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu TermicaPlus.
 3. W ramach postępowania reklamacyjnego Kupujący powinien przesłać na adres siedziby Sprzedawcy towar niezgodny z umową oraz dowód jego zakupu. Brak dowodu zakupu nie stanowi jednak przeszkody do złożenia przez Kupującego reklamacji. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 4. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot nie będący konsumentem, zastosowanie mają odpowiednio przepisy dotyczące rękojmi za wady. Natomiast z tytułu niezgodności towaru z umową Kupującemu, który jest konsumentem, przysługują uprawnienia wskazane w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), z tym że Sprzedawca ze względu na specyficzny charakter sprzedawanego towaru nie dokonuje jego naprawy (naprawa u Sprzedawcy jest niemożliwa).
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy we wskazanym terminie rozumie się jako uwzględnienie reklamacji.
 7. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Jeżeli Kupujący nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy).
 8. Koszty przesyłki związane z reklamacją ponosi Sprzedawca. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”. Jeżeli Kupujący poniesie koszty w związku ze złożoną reklamacją (w szczególności koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy), wówczas Sprzedawca zwróci mu te koszty po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

X. Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu TermicaPlus podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).
 2. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu TermicaPlus.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 5, w przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą i Kupującym, który jest konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zwartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W przypadku konsumentów mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem Danii) właściwość sądu zostanie określona na podstawie rozporządzenia Rady nr 44/2001 z dn. 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (sekcja 4). W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument, strony postanawiają, że spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygać będzie sąd w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności między wersją językową polską i jej tłumaczeniem w języku angielskim pierwszeństwo w stosowaniu ma regulamin sporządzony w języku polskim.
 7. Sprzedawca nie wyklucza możliwości zmiany Regulaminu. Jeżeli taka zmiana zostanie dokonana po zawarciu umowy z Kupującym, wówczas zostanie on poinformowany o tej okoliczności wraz z uzasadnieniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie miał prawo ustosunkować się do tej zmiany (zgoda lub sprzeciw). Jeżeli Kupujący sprzeciwi się wprowadzonym zmianom, może żądać wykonania umowy przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili zawarcia umowy, lub odstąpić od umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Regulamin obowiązuje od dn. 19 sierpnia 2013 r.

Pliki do pobrania:
Formularz reklamacji przedsiębiorca - doc [54.75 kB]
Formularz reklamacji konsument - doc [50.03 kB]
Formularz odstąpienia od umowy - doc [48.51 kB]

Copyright 2006 Termica Plus
Design & hosting 2006 by Trol Intermedia